Algemene Verkoopsvoorwaarden COMITOR Bvba

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
2. De levering van goederen gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
3. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
4. De uitvoering van diensten gebeurt bij de koper of in atelier van COMITOR BVBA, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
5. Elke dienstverlening wordt  aangegaan als middelenverbintenis, nooit als resultaatsverbintenis.
Indien hoe dan ook de contractuele of de extracontractuele aansprakelijkheid van COMITOR BVBA in het gedrang mocht komen, wordt haar tussenkomst beperkt als volgt:
COMITOR BVBA kan slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden met uitsluiting van elke indirecte schade, zoals de gederfde winst van de klant of enige betwisting uitgaande van een derde.
COMITOR BVBA kan geenszins gehouden zijn voor het verlies van de gegevens die zouden zijn opgeslagen sedert meer dan 24 uren.
Met betrekking tot deze gegevens neemt zij enkel de kosten van het heropslaan voor haar rekening. De klant is ertoe gehouden om zijn bestanden op te slaan via de procedures van regelmatige back-ups. De schadevergoeding waartoe COMITOR BVBA gehouden zou zijn, kan in geen geval het bedrag te boven gaan van 5.000 € of het bedrag die de klant haar moet betalen.
6. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
7. Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.
8. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 30ste dag na factuurdatum.
9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
10. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
11. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
12. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 30 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
13. De klant verbindt er zich toe geen enkele rechtstreekse (bv. werknemer) of onrechtstreekse (bv. zelfstandig medewerker of onderaannemer) medewerker van COMITOR BVBA af te werven, zij het op rechtstreekse (bv. via een werknemerstatuut) of onrechtstreekse wijze (bv. via een overeenkomst met de persoon of gerelateerde vennootschap).
In geval de klant deze verbintenis schendt, verbindt de klant er zich toe COMITOR BVBA een vergoeding te betalen, bestaande uit enerzijds een forfaitair bedrag van 50.000 € en anderzijds een bedrag dekkende alle schade toegebracht aan COMITOR BVBA door deze schending (bv. opleidingskosten, gederfde winst voor een periode van 2 jaar, kosten nieuwe selectie), een bedrag dat op minimaal 10.000 € provisioneel begroot wordt.
14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht door de Rechtbank van Turnhout.